Syarat Kenaikan Kelas

AL BINAA

SURAT KEPUTUSAN
MUDIRUL MA’HAD AL BINAA ISLAMIC BOARDING SCHOOL
=====================================================

Nomor : 51/PIMPES/AIBS/V/2017
Tentang
SYARAT KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN DI AL BINAA

Menimbang      :
 1. Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Al Binaa maka perlu dibuat regulasi yang jelas tentang kenaikan kelas dan kelulusan
 2. Bahwa untuk tetap terjaganya mutu dan kualitas santri Al Binaa maka perlu di tentukan syarat kenaikan kelas dan kelulusan santri Al Binaa.
Mengingat        :
 1. Kitabulloh Al Qur’anul Karim dan Hadist Asy Syarief
 2. Peraturan Ma’had dan Yayasan
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ma’had  Al Binaa Islamic Boarding School
Memperhatikan: Hasil rapat Majlis Ma’had tentang   syarat-syarat mengikuti ujian kenaikan kelas dan kelulusan santri Al Binaa.

 

Memutuskan:
Menetapkan
Pertama           : Syarat kenaikan kelas dan kelulusan santri Al Binaa sebagaimana  terlampir dalam surat keputusan ini.
Kedua              : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
Ketiga              : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di             : Bekasi
Tanggal                    : 6 Sya’ban 1438  H / 3 Mei 2017
Mudirul Ma’had
ASLAM MUHSIN ABIDIN, LC
================================================================
Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 51/PIMPES/AIBS/V/2017

SYARAT SYARAT MENGIKUTI UJIAN KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN SANTRI AL BINAA

 1. SYARAT UMUM MENGIKUTI UJIAN
  1. Melunasi seluruh administrasi keuangan santri
  2. Telah mengikuti ujian kenaikan juz (UKJ) halaqoh tahfidz Al Aqur’an
  3. Mengikuti kegiatan belajar dan mengajar dengan kehadiran minimal 90%
 1. SYARAT KENAIKAN KELAS 7, 8, 10 DAN 11
  1. Mengikuti semua jenis kegiatan ujian sesuai tingkatan kelas
  2. Tidak mempunyai nilai akademis lebih dari 3 (tiga) pelajaran dibawah KKM
  3. Mencapai standar minimal tahfidz Al Qur’an sesuai dengan kelasnya dan mendapatkan nilai minimal 60,00
  4. Berakhlak baik dan tidak pernah mendapat Surat Peringatan sampai 2 kali (SP2)
 1. SYARAT KENAIKAN KELAS 9 KE KELAS 10
  1. Mengikuti semua jenis kegiatan ujian di kelas 9
  2. Dinyatakan Lulus Ujian Nasional
  3. Tidak mempunyai nilai akademis lebih dari 3 (tiga) pelajaran dibawah KKM
  4. Mencapai standar minimal tahfidz Al Qur’an 3 juz dengan nilai minimal 60,00
  5. Berakhlak baik dan tidak pernah mendapat Surat Peringatan sampai 2 kali (SP2)
  6. Mengikuti kegiatan Mukhoyyam Tarbawy
  7. Mengikuti program kegiatan ALHINTEC
  8. Mengikuti program pembekalan akhir dalam rihlah pasca Ujian Nasional
 1. SYARAT KELULUSAN SANTRI KELAS 12
  1. Mengikuti semua jenis kegiatan ujian di kelas 12
  2. Dinyatakan Lulus Ujian Nasional
  3. Tidak mempunyai nilai akademis lebih dari 3 (tiga) pelajaran dibawah KKM
  4. Mencapai standar minimal tahfidz Al Qur’an 6 juz dengan nilai minimal 60,00
  5. Berakhlak baik dan tidak pernah mendapat Surat Peringatan sampai 2 kali (SP2)
  6. Mengikuti program pembekalan akhir dalam rihlah pasca Ujian Nasional
  7. Mengikuti seluruh rangkaian kegitan program Dauroh Ma’had
  8. Melaksanakan program khidmatul ma’had sesuai ketentuan pesantren.

Ditetapkan di             : Bekasi
Tanggal                    : 6 Sya’ban 1438  H / 3 Mei 2017
Mudirul Ma’had
ASLAM MUHSIN ABIDIN, LC